SAVJET

Savjet Javne ustanove Spomen-područja Jasenovac ima devet članova koji se imenuju na četiri godine.

Po jednoga člana kao svoje­ga predstavnika u Savjet imenuje Hrvatski sabor, Ministarstvo kulture, Općina Jasenovac, preživjeli logoraši, Savez antifašističkih boraca Republike Hrvatske, romska, srpska i židovska nacionalna ma­njina, a ravnate­lj Javne ustanove Spomen-područja Jasenovac po položaju je član Savjeta.

Način rada i odlučiva­nja Savjeta uređuje se poslovnikom.

(Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Spomen području Jasenovac, NN 21/01).

Trenutni Saziv Savjeta konstituiran je 9. travnja 2018.

 

ČLANOVI SAVJETA SPOMEN-PODRUČJA JASENOVAC

Predsjednik 
Franjo Habulin, predstavnik Saveza antifašitičkih boraca i antifašista RH

Zamjenik predsjednika 
Nevio Šetić, predstavnik Ministarstva kulture

Počasni predsjednik
Oleg Mandić, predstavnik logoraša

Članovi 
Krešimir Ačkar, predstavnik Hrvatskog sabora
Aneta Vladimirov, predstavnica srpske nacionalne manjine
Igor Francetić, predstavnik židovske nacionalne manjine
Veljko Kajtazi, predstavnik romske nacionalne manjine
Marija Mačković, predstavnica Općine Jasenovac
Ivo Pejaković, ravnatelj Spomen područja Jasenovac