SAVJET

U cilju osiguravanja politike zaštite, uređenja, korištenja i prezentiranja Spomen-područja Jasenovac osniva se Savjet Spomen-područja Jasenovac (u daljnjem tekstu: Savjet). Savjet ima devet članova koji se imenuju na četiri godine.

Po jednoga člana kao svojega predstavnika u Savjet imenuje Hrvatski sabor, Ministarstvo kulture, Općina Jasenovac, preživjeli logoraši, Savez antifašističkih boraca Hrvatske, romska, srpska i židovska nacionalna manjina, a ravnatelj Javne ustanove Spomen-područja Jasenovac po položaju je član Savjeta.

(Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Spomen području Jasenovac, NN 22/01)

 

Članovi Savjeta Spomen-područja Jasenovac

Prestavnik Saveza antifašističkih boraca Hrvatske

Katica Sedmak, predsjednica Savjeta

Predstavnik Hrvatskog sabora

mr.sc. Zoran Vasić

Predstavnik Ministarstva kulture

dr.sc. Tvrtko Jakovina

Predstavnik općine Jasenovac

Zoran Prpić, mag. polit.

Predstavnik preživjelih logoraša

mr.sc. Ivan Fumić

Predstavnik romske zajednice u Hrvatskoj

Stevo Đurđević

Predstavnik srpske zajednice u Hrvatskoj

Saša Milošević, potpredsjednik SNV

Predstavnik židovske zajednice u Hrvatskoj

Sanja Zoričić-Tabaković, članica vijeća Židovske općine Zagreb

Ravnatelj JUSP Jasenovac

Nataša Jovičić, ravnateljica JUSP Jasenovac