KATALOG INFORMACIJA

Katalog informacija

Odluka o imenovanju službenika za informiranje

Odluka o ustrojavanju kataloga informacija

ZAHTJEV ZA PRISTUP INFORMACIJAMA

Zakon o pravu na pristup informacijama

Statut JUSP Jasenovac

Budžet

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2015. godinu       

Plan 2016.-2018.