HeaderImg image

Natječaji

Na temelju članka 35. Statuta Javne ustanove Spomen područja Jasenovac i Suglasnosti Ministarstva kulture i medija Klasa: 112-01/23-01/0020 Urbroj: 532-02-01/1-23-04, ravnatelj Javne ustanove raspisuje:

 

N a t j e č a j

Za popunu radnog mjesta Kustos/ica

 

- 1 izvršitelj/ica na neodređeno, probni rad: 3 mjeseca

 

Uvjeti koje kandidati/kinje moraju ispunjavati:

 

              - završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski 

                sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili visoka stručna

                sprema sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o

                znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (»Narodne novine«, br. 123/03.,

                198/03., 105/04., 174/04. i 46/07.)                  

              - znanje engleskog jezika

              - poznavanje rada na računalu  

              - položen vozački ispit „B“ kategorije

                  

Uz pismenu prijavu za natječaj kandidati/kandidatkinje su dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju:

 
-          životopis

-          osobna iskaznica ili uvjerenje o državljanstvu

-          kopija vozačke dozvole

-          dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (diploma)

-          uvjerenje da se protiv osobe koja se natječe ne vodi kazneni postupak (ne starije od 30 dana)

-          elektronički zapis o radnom stažu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje s podacima iz matične evidencije

 
Na javnom natječaju ravnopravno sudjeluju osobe oba spola.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Dokumenti koji se podnose uz molbu mogu biti preslike.

Priloženu natječajnu dokumentaciju ne vraćamo.


Nepotpune i nepravovremene prijave na javni natječaj neće se razmatrati.
 

Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti po posebnom zakonu dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, te osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, priložiti presliku dokumenata kojima se dokazuju okolnosti na temelju kojih ostvaruje pravo prednosti.
 
Kandidati koji ostvaruju pravo na prednost prilikom zapošljavanja sukladno članku 102. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, uz prijavu na javni natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“, broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) u prijavi na natječaj dužni su pozvati se na to pravo te priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.


Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti civilnih i vojnih invalida rata („Narodne novine“, broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19) uz prijavu na natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo.


Kandidat/kinja prijavom na natječaj daje privolu za obradu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe provedbe natječajnog postupka sukladno važećim propisima o zaštiti osobnih podataka.

 

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se u roku 8 dana od dana objave natječaja s naznakom «ZA NATJEČAJ – KUSTOS/ICA» na adresu: Javna ustanova Spomen područje Jasenovac, Braće Radića 147, 44324 Jasenovac (nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati).

                                 

Klasa: 112-07/2-01/01

Ur. broj: 2176-11-9-24-1

Jasenovac, 6. veljače 2024.

                                          

                                                                                                     Ravnatelj

                                                                                                   Ivo Pejaković

 

 

Na temelju članka 35. Statuta Javne ustanove Spomen područja Jasenovac i Suglasnosti Ministarstva kulture i medija Klasa: 112-01/23-01/0020 Urbroj: 532-02-01/1-23-02, ravnatelj Javne ustanove raspisuje:

 

 

N a t j e č a j

Za popunu radnog mjesta Radnik na održavanju prostora

 - 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme, probni rad: 2 mjeseca

Uvjeti koje kandidati/kinje moraju ispunjavati:

- NKV, SSS

- položen vozački ispit „B“ kategorije


 
Uz pismenu prijavu za natječaj kandidati/kandidatkinje su dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju:

 

-          životopis

-          osobna iskaznica ili uvjerenje o državljanstvu

-          kopija vozačke dozvole

-          uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata/kandidatkinje ne vodi kazneni postupak, ne starije od 6 mjeseci

-          elektronički zapis o radnom stažu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje s podacima iz matične evidencije

     

Na javnom natječaju ravnopravno mogu sudjelovati osobe oba spola.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Dokumenti koji se podnose uz molbu mogu biti preslike.

Priloženu natječajnu dokumentaciju ne vraćamo.


Nepotpune i nepravovremene prijave na javni natječaj neće se razmatrati.
 

Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti po posebnom zakonu dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, te osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, priložiti presliku dokumenata kojima se dokazuju okolnosti na temelju kojih ostvaruje pravo prednosti.
 
Kandidati koji ostvaruju pravo na prednost prilikom zapošljavanja sukladno članku 102. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, uz prijavu na javni natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“, broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) u prijavi na natječaj dužni su pozvati se na to pravo te priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.


Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti civilnih i vojnih invalida rata („Narodne novine“, broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19) uz prijavu na natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo.


Kandidat/kinja prijavom na natječaj daje privolu za obradu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe provedbe natječajnog postupka sukladno važećim propisima o zaštiti osobnih podataka.

 

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se u roku 8 dana od dana objave natječaja s naznakom «ZA NATJEČAJ – RADNIK NA ODRŽAVANJU PROSTORA» na adresu: Javna ustanova Spomen područje Jasenovac, Braće Radića 147, 44324 Jasenovac (nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati)

 

Klasa: 112-07/23-01/02

Ur. broj: 2176-11-9-24-1

Jasenovac, 6. veljače 2023.

 

                                                                                                     Ravnatelj

                                                                                                   Ivo Pejaković

 

 


JAVNA USTANOVA SPOMEN-PODRUČJE JASENOVAC

Braće Radić 147, 44 324 Jasenovac

www.jusp-jasenovac.hr

tel-faks:+385 44 672 3 19


RADNO VRIJEME

1. ožujka - 30. studenog

Ponedjeljak - nedjelja: 9 - 17 h

Državnim praznikom muzej ne radi.


KAKO DO NAS

UPUTE